موضوع کلی: کلام

موضوع عام:ولایت

نمایه ها:پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم - علی علیه السلام - فضائل علی علیه السلام - جانشینی علی علیه السلام - ولایت علی علیه السلام - ناله شیطان.

مشاهدات قلبى و غيبى علی علیه السلام

اميرالمؤمنين علیه السلام در مورد مشاهدات قلبى خود در آغاز بعثت پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم مى فرمايد: «ارى نور الوحى و الرسالة و اشم ريح النبوة ...». در آن هنگام نور وحى و رسالت را مى ديدم و بوى نبوت را (از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم ) استشمام مى كردم [1]

از اين سخن امام علی علیه السلام معلوم مى شود كه هر انسانى علاوه بر چشم و گوش باطنى حس شامه و بويايى قلبى نيز دارد. سپس امام علی علیه السلام در مورد مشاهدات قلبى خود در آغاز بعثت ادامه مى دهد و می فرماید: «و لقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحى عليه صلی الله علیه وآله وسلم »؛ هنگامى كه وحى بر پيامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم نازل شد صداى ناله شيطان را شنيدم. «فقلت يا رسول الله ما هذه الزلة فقال: هذا الشيطان قد آيس من عبادته». امام مى فرمايد: كه پس از شنيدن صداى ناله با گوش جان، از رسول خدا پرسيدم كه يا رسول الله اين ناله کيست؟ فرمود: اين ناله، ناله شيطان است كه از پرستش خود نااميد شده است. در اينجا پيامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم خطاب به اميرالمؤمنين علیه السلام فرمود: «انك تسمع ما اسمع وترى ما ارى الا انك لست بنبى و لكنك وزير...». تو مى شنوى آنچه را من مى شنوم و مى بينى آنچه را كه من مى بينم تنها تفاوت من با تو اين است كه تو پيامبر نيستى ولى وزير من هستى.